Gårdens kretslopp

Berte Gård - likt de andra företagen i Bertegruppen - jobbar aktivt med att hushålla med jordens resurser. God djurhälsa och att förvalta naturens gåvor efter bästa förmåga är en självklarhet och har alltid legat oss varmt om hjärtat Detta är en del av det hållbarhetsarbete där vi ständigt identifierar, utvecklar och förbättrar arbetsrutiner. 

Att värna om medarbetare, djuren och miljön omkring oss har alltid varit självklart för oss. Det är först nu vi börjar kalla det för hållbarhetsarbete.

Biogasanläggning

Hösten 2016 byggdes en biogasanläggning på gården. I biogasanläggningen rötas gödseln från gårdens kossor, vilket innebär att kogödselns näringsämnen blir mer lättillgängliga som växtnäring på åkrarna. I rötningsprocessen bildas bland annat metan. Därefter tillsätts syre som driver gasmotorn i biogasanläggningen. Detta ger energi i form av ström och varmvatten till lantbruket.

För att ta kunna utnyttja all potential i gödseln valde vi att sommaren 2020 ersätta den gamla rötkammaren på 400 m3 med en ny på 600 m3. Vid ombyggnaden fick vi ekonomiskt stöd via Europeiska jordbruksfonden.

Drivmedel

Vi har ett medvetet tänk kring vår körning. Våra åkermarker ligger samlade, vilket innebär att vi inte behöver köra långa sträckor. Det sparar både miljö och tid.

Vi använder HVO som bränsle både till alla egna maskiner och även då vi hyr in hjälp från  maskinstationer. 

Energiåtervinning

På Berte Gård mjölkas korna i mjölkrobotar. Energin som bildas när mjölken kyls ner används för att i sin tur värma upp vatten. Varmvattnet används i diskning, rengöring och även i golvvärmen i personalutrymmen.

Våtmark

Under 2019 har Berte Gård tillsammans med två andra markägare anlagt en våtmark i Vastad vid Örke backe. Syftet med våtmarken är att minska övergödningen till Suseån och öka den biologiska mångfalden i området.